ДНЗ № 7 — Вербиченька

Освітні програми, що реалізуються в закладі освіти

Зміст освітнього процесу в дошкільному закладі реалізовують відповідно до вимог чинних програм розвитку, виховання й навчання дітей. Вибір програм на навчальний рік обговорює та затверджує педагогічна рада дошкільного закладу Педагогічні колективи дошкільних закладів мають право вибору освітніх програм: комплексної — як основної додаткових парціальних — для поглибленої освітньої роботи за певними профілями. У дошкільному закладі можуть застосовувати одночасно кілька комплексних і парціальних програм з певних напрямів освітньої роботи. Обираючи програми, слід звертати увагу на терміни дії грифів Міністерства освіти і науки України, якими унормовано чинність документів.

В 2022-2023 навчальному  році наш заклад продовжить свою роботу за програмою «Українське дошкілля» вже у новій редакції.

Про програму розвитку дитини дошкільного віку

«Українське дошкілля»

Концептуальна ідея програми полягає у вироблені оптимального варіанту реалізації змісту Базового компоненту дошкільної освіти; сучасних, підходах до розвитку, навчання і виховання дитини раннього (третій рік життя) та дошкільного віку.

Мета програми — реалізація  комплексу розвивальних, виховних і навчальних функцій та змістових напрямків організації життєдіяльності в межах вікової компетентності дітей від 2 до 6 років із поступовим ускладненням змістової наповнюваності на кожному віковому етапі та орієнтування на розвиток ключових компетентностей дитини і здобуття якісної дошкільної освіти.

Завдання програми розглянуті крізь призму Базового компонента дошкільної освіти. Структуру програми визначають освітні напрями.

У змісті програми виокремлюють розділи за віковою періодизацією: ранній вік (третій рік життя), молодший дошкільний вік (четвертий рік життя), середній дошкільний вік (п’ятий рік життя), старший дошкільний вік (шостий рік життя),в яких подані стислі психологічні характеристики дітей, завдання розвитку, зміст і форми освітнього процесу з кожного змістового компонента. Кожна освітня лінія програми завершується показниками компетентності дитини.

Програма побудована на принципах науковості, інтеграції, системності, комплексності, гуманізації змісту навчання та виховання.

Програма відповідає стратегічним завданням дошкільної освіти: реалізація особистісно зорієнтованої моделі дошкільної освіти, прилучення дітей до системи цінностей, культури, традицій українського народу, формування в дошкільників цілісної картини світу.

Багато уваги у програмі відведено освітньому напряму «Особистість дитини». У ньому виокремлено завдання щодо формування потреби у здоровому способі життя, виховання ставлення до здоров’я як до цінності, розвиток рухової активності дитини.

Програма «Українське дошкілля» включає завдання з ознайомлення дошкільників із пожежною безпекою, правилами дорожнього руху, безпекою в побуті, поведінкою з незнайомими людьми, безпекою на природі.

Освітній напрямок «Дитина в соціумі» направлений на формування соціально-громадянської компетенції та представлений розділами: «Формування основ духовно-моральних якостей», «Народознавство».

Програма «Українське дошкілля» орієнтує на розширення кола уявлень дітей про культуру, традиції українського народу. Підрозділ «На­родознавство» включає ознайомлення дітей із сімейними та родинними традиціями, українською оселею, рідним краєм, народним одягом, українською народною іграшкою, календарно-обрядовими святами, зви­чними і традиціями, національною кухнею та народними ремеслами. Такий аспект роботи введений для пізнавального розвитку, збагачення знань дітей про історичні пам’ятки, формування стійкого інтересу до народознавчого матеріалу свого регіону, бажання пізнати його ближче.

Зміст освітнього напряму «Дитина у природному довкіллі» спрямований на збагачення уявлень про світ природи, формування природничо-екологічної компетентності (природа планети Земля, Всесвіту, життєдіяльність дитини у природному довкіллі). Неабияку увагу приділено розкриттю особливостей природи. також цей напрям містить формування у дітей навичок, орієнтованих на сталий розвиток.

Освітній напрям «Дитина у світі культури» представлений двома розділами: «Предметний світ» та «Світ мистецтва».

Підрозділ «Предметно-практична діяльність» включає трудову діяльність, а в середньому та старшому дошкільному віці ще основи економічної культури.

Розділ «Світ мистецтва» включає такі види дитячої художньої діяльності: літературна, музична, театральна, образотворча. Використовуючи такий великий спектр діяльності з дітьми, вихователь має змогу збагачувати духовний світ дитини, розвивати уяву, почуття. Програма передбачає збагачення образотворчої діяльності дітей (малювання, аплікація, ліплення) через використання виробів декоративно-ужиткового мистецтва України та різних інноваційних технік малювання й аплікації.

Враховуючи те, що провідною діяльністю дітей дошкільного віку є гра, у програмі виокремлено освітній напрям «Гра дитини». У ній розглянуто такі види ігор, як: рольові, конструкторсько-будівельні, дидактичні, народні, рухливі, настільно-друковані, театралізовані та ігри на розвиток креативності. Особливо багата тематика народних ігор. Також подано орієнтовну тематику кожного виду ігор.

Освітній напрям «Дитина в сенсорно-пізнавальному просторі» побудована за напрямами «Сенсорні еталони»; «Елементарні математичні уявлення». Діти старшого дошкільного віку розв’язують нескладні завдання з народної математики.

Запорукою якісної освіти є мовленнєвий розвиток дошкільника. Тому в освітньому напрямі «Мовлення дитини» уточнено й конкретизовано завдання мовленнєвої компетентності (фонетичної, лексичної, граматичної, діамонологічної), комунікативної та художньо-мовленнєвої компетентності.

Освітній напрям «Дитина у світі мистецтва» містить у собі завдання з формування мистецько-творчої, художньо-продуктивної, музичної, театральної діяльності та зроблено акцент на знання дітьми жанрів образотворчого мистецтва, ознайомлення з художньо-творчими професіями, розвитку творчості та фантазії.

Показники компетентності, якими закінчується кожен освітній напрям програми, вихователь може використати для визначення рівня розвитку дитини в кінці навчального року.

У додатках подано орієнтовний перелік музичного репертуару та художньої літератури. Враховуючи те, що форми та напрямки роботи з батьками стосуються усіх вікових груп, розділ «Співпраця з родиною вихованців» винесений в додатки.

Програма розвитку дітей дошкільного віку «Українське дошкілля» відображає запити практиків, орієнтує на системність щодо гуманістично спрямованої активної роботи з формування життєвої компетентності дошкільника.

Використання освітніх програм, інноваційних авторських методик та парціальних програм педагогами ЗДО №7 в 2020 2021 навчальному році

№ групи, спрямування Прізвище, ім’я та по-батькові

 

Посада Програми, методики
Групи №№2,5,7,11,12   Вихователі Програма розвитку дитини дошкільного віку

 «Українське дошкілля»

 

№1

(різновікова) інтенсивної педагогічної корекції

Сошина Т.В.

 

Грушевська  О.Ф.

Козярчук Н.П.

Вчитель-логопед

 

Вихователі

 

«Віконечко» (програма розвитку дітей із ЗПР)

 

№11

(5-6 років)                  старша інклюзивна

Яйченя А.М.

Пашко Т.О.

 

 

 

 

Ладика  В.С.

 

Вихователі

 

 

 

 Асистент вихователя

 «Про себе треба знати, про себе треба дбати»,  парціальна програма  з основ здоровя та безпеки життєдіяльності дітей дошкільного віку, авт. Лохвицька Л.В.

 

ІПР для дітей з інклюзивним навчанням

№№3 (4-5),

           5(5-6)

середня та старша для дітей із загальним недорозвитком мовлення

Парфенюк Ю.М.

 

Конюк Л.І.

 

 

Стоян В.М.,

Петрук Л.Ф.

 

 

Величко С.В.

Шевчук В.В.

 

Вчителі-логопеди

 

 

 

Вихователі

Авторська методика раннього читання М.Зайцева

Корекційна робота з розвитку мовлення  дітей із загальним недорозвитком мовлення. Навчально-методичний посібник, авт. Л.І.Трофименко

 

№7

(5-6 років) старша для дітей із загальним недорозвитком мовлення

Пашкевич Л.А.

 

 

 

Борис М.І.,

Грушевська Р.Ю.

 

 

Вчитель-логопед

 

 

 Вихователі

Корекційна робота з розвитку мовлення  дітей дошкільного віку із загальним недорозвитком мовлення. Навчально-методичний посібник, авт. Л.І.Трофименко

 

№ 6,

№ 8, інклюзивна

№ 9,

№10,

різновікові

Карасьова Л.А.

Федорук Л.О.

Заруцька О.Л.,

Гузовата І.М.

Мацюк О.П.

Яценко О.С.

Скиба Т.П.

Тимофієва О.Р.

Вихователі

 

 

 

 

 

Асистент вихователя

Науковий метод Марії Монтессорі

 

 

 

 

ІПР для 2 дітей з інклюзивним навчанням

Усі групи Дошкільнятам — Освіта для сталого розвитку , авт. Н Гавриш, О.Пометун 

 

№12

 (4-5років)

середня інклюзивна

Древа Ю.С.

Кедич С.В.

 

 

 

Хоменюк Ю.М.

Вихователі

 

 

 

Асистент вихователя

«Про себе треба знати, про себе треба дбати»,  парціальна програма  з основ здоровя та безпеки життєдіяльності дітей дошкільного віку, авт. Лохвицька Л.В.

ІПР для дітей з інклюзивним навчанням

Усі групи Верешко О.Г.,

 

Квач Г.С.

Інструкто ри з фізичної культури Парціальна програма з фізичного виховання дітей раннього та дошкільного віку                  «Казкова фізкультура»,                           авт. Єфименко М.М.