ДНЗ № 7 – Вербиченька

Структура та органи управління

Управління дошкільним навчальним закладом (ясла-садок) №7

Управління освіти виконавчого комітету

Вараської міської ради і повноваження

– забезпечує реалізацію державної політики у сфері дошкільної освіти на території м.Вараш,   поліпшення матеріально-технічної бази та господарське обслуговування комунальних закладу дошкільної освіти №7;

– виконує функції засновника закладу дошкільної освіти;

– бере участь у розробленні та реалізації змісту дошкільної освіти;

– створює умови для одержання дітьми дошкільної освіти;

– організовує кадрове, матеріальне забезпечення діяльності педагогічних працівників ЗДО №7, їх перепідготовку, підвищення кваліфікації та атестацію;

– здійснюють добір, призначення на посаду та звільнення з посади директора ЗДО;

– організовує підготовку, проведення експериментальної та інноваційної діяльності у закладі дошкільної освіти та контролює хід їх здійснення;

– забезпечує соціальний захист, охорону життя, здоров’я та захист прав учасників освітнього процесу та обслуговуючого персоналу в закладі дошкільної освіти;

 проводить контроль і державний нагляд за якістю харчування у закладах дошкільної освіти.

Керівник закладу дошкільної освіти повноваження

– керівник закладу дошкільної освіти здійснює безпосереднє управління закладом і несе відповідальність за освітню, фінансово-господарську та іншу діяльність закладу освіти.

– керівник є представником закладу дошкільної освіти у відносинах з державними органами, органами місцевого самоврядування, юридичними та фізичними особами і діє без довіреності в межах повноважень, передбачених законом та установчими документами закладу освіти.

–   організовує діяльність закладу дошкільної  освіти;

–  вирішує питання фінансово-господарської діяльності закладу дошкільної освіти;

–  призначає на посаду та звільняє з посади працівників, визначає їх функціональні обов’язки;

– забезпечує організацію освітнього процесу та здійснення контролю за виконанням  Базового компонента дошкільної освіти та освітніх програм;

–   забезпечує функціонування внутрішньої системи забезпечення якості освіти;

– забезпечує умови для здійснення дієвого та відкритого громадського контролю за діяльністю закладу дошкільної освіти;

– сприяє та створює умови для діяльності органів самоврядування закладу дошкільної освіти;

– сприяє здоровому способу життя здобувачів освіти та працівників закладу дошкільної освіти;

Колегіальні органи  управління закладом дошкільної освіти №7

   Педагогічна рада                                    Загальні збори ДНЗ

Склад: педагогічні і медичні працівники, інші спеціалісти; можуть входити голови батьківських комітетів та піклувальної ради; можуть запрошуватись представники громадських об’єднань, вчителі, батьки. Склад: працівники ДНЗ, голови  батьківських комітетів та піклувальної ради; запрошуються  представники   громадських об’єднань,батьки, благодійники.
                      Повноваження                        Повноваження
– схвалює освітню програму закладу, оцінює результативність її виконання та виконання Базового компонента дошкільної освіти, хід якісного виконання програм розвитку, виховання і навчання дітей у кожній віковій групі;– формує систему та затверджує процедури внутрішнього забезпечення якості освіти, зокрема систему та механізми забезпечення академічної доброчесності;– розглядає питання вдосконалення організації освітнього процесу у закладі;– визначає план роботи закладу та педагогічне навантаження педагогічних працівників;– затверджує заходи щодо зміцнення здоров’я дітей;– обговорює питання підвищення кваліфікації педагогічних працівників, розвитку їхньої творчої ініціативи;– затверджує щорічний план підвищення кваліфікації педагогічних працівників;– заслуховує звіти педагогічних працівників, які проходять атестацію;– розглядає питання впровадження в освітній процес найкращого педагогічного досвіду та інновацій, участі в дослідницькій, експериментальній, інноваційній діяльності, співпраці з іншими закладами освіти, науковими установами, фізичними та юридичними особами, які сприяють розвитку освіти;– визначає шляхи співпраці закладу дошкільної освіти з сім’єю;– ухвалює рішення щодо відзначення, морального та матеріального заохочення учнів (вихованців), працівників закладу та інших учасників освітнього процесу;– розглядає питання щодо відповідальності працівників закладу та інших учасників освітнього процесу за невиконання ними своїх обов’язків;– має право ініціювати проведення позапланового інституційного аудиту закладу та проведення громадської акредитації закладу. – заслуховують звіти керівника закладу дошкільної освіти з питань статутної діяльності;– дають оцінку професійно-педагогічній діяльності директора закладу дошкільної освіти;– розглядають питання навчально-виховної, методичної, економічної і фінансово-господарської діяльності закладу дошкільної освіти.